Obchodní podmínky Astoralarm.cz

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.astoralarm.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.astoralarm.cz je společnost Astor Alarm , Kyjovská 478/111 ,  500 06  Hradec Králové 6      IČO: 27467147 DIČ: CZ27467147.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zejména občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zejména obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám, přičemž na žádost kupujícího spotřebitele prodávající zašle kopii kupní smlouvy kupujícímu e-mailem. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.alkoholtester.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

Nákup a doprava

Aby zboží dorazilo v pořádku a včas, prosíme, vyplňte všechny kolonky objednacího formuláře pozorně a podle skutečnosti. Červeně označené kolonky formuláře je nutné vyplnit povinně.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty a.s., službou Obchodní balík (doručení do 24h od odeslání), a to na dobírku. Poštovné a balné činí standardně 129,- Kč za zásilku.

Pokud byste chtěli zboží zaplatit předem prostřednictvím zálohové faktury, prosíme, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 495 521 012 pro dojednání podmínek.

V případě, že budete mít s odesláním formuláře problémy, nebo si nebudete s jeho odesláním vědět rady, kontaktujte naši bezplatnou objednací infolinku 495521012 (v pracovní dny 8 – 17 hod.).

Firemní informace (společnost, IČO) uvádějte pouze v případě, objednáváte-li zboží jako kupující nikoli spotřebitel.

Ceny uváděné na internetových stránkách www.astoralarm.cz jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Osobní údaje

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi, a to s výjimkou poskytnutí nezbytně nutných údajů dopravci pro realizaci dopravy zboží. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Zákazník má možnost kdykoliv odvolat zpracovávání svých osobních údajů, má také právo přístupu k nim a jejich změny.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele

V souladu s § 53 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Firma Astor Alarm. poskytuje pro nákup v obchodě www.astoralarm.cz nadstandardní 30 denní lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy. Čímž není dotčeno právo spotřebitele od smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě. Odstoupení doporučujeme provést nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. V dopise zároveň zvolte formu zaslání příslušné vrácené částky (na účet, poštovní poukázkou). V případě dodání vadného zboží jej doporučujeme reklamovat s tím, že lhůta 14 dnů na odstoupení od smlouvy začne běžet od dodání zboží po reklamaci.

 

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek vrácení zboží:
- zboží bude vráceno pokud možno v původním nepoškozeném obalu (neroztrhaný, nepopsaný, atd.), obal může být pro potřeby vyzkoušení zboží otevřen
- zboží musí být nepoškozeno, bez známek užívání nebo opotřebení (roztržení, znečištění, poškrábání apod.)
- zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu, atd.)
- zboží musí být zasláno s dokladem o koupi či jinak prokázána skutečnost vzniku kupní smlouvy

 

Při nesplnění podmínek pro vrácení zboží, může prodávající vůči kupujícímu uplatnit kompenzaci za vzniklé snížení hodnoty zboží.

Zboží doručte na adresu:
prodejna ASTOR ALARM  Škrýba Petr
Kyjovská 478/11
500 06 Hradec Králové 6

 

Doporučujeme zaslat zboží doporučeně a pojištěné; neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

 

Peníze Vám zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet (dle Vaší volby), a to v nejbližší možné době (cca do 14 dnů), nejpozději však do 30 dnů od odstoupení.

 

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem klienta započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- na dodávku novin, periodik a časopisů,

 

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Záruční podmínky a lhůty

Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba, která počíná běžet ode dne převzetí výrobku, se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění oprávněné reklamace spotřebitelem, a to až do doby, kdy byl spotřebitel po vyřízení reklamace povinen zboží z reklamačního řízení vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet záruční doba znovu v okamžiku převzetí věci, resp. věci s novou součástkou.

- reklamaci týkající se viditelné závady výrobku musí kupující nikoli spotřebitel uplatnit neprodleně, nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží.
- zboží doporučujeme zaslat k reklamačnímu řízení nejlépe v původním obalu (zasláním v původním obalu zamezíte poškození při přepravě) nebo v jiném vhodném obalovém materiálu dostatečně chránícím zboží.
- reklamaci závady výrobku vyřídí společnost Astor Alarm bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace,
- nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky.
- prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

 

Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- údržbu či opravu související s běžným opotřebením, či mechanickým vnějším poškozením
- škodu způsobenou nesprávným používáním zahrnujícím kromě jiného používání výrobku pro jiné než běžné účely
- poškození vzniklé nevhodným či nesprávným užíváním výrobku
- vady způsobené náhodným nebo záměrným poškozením výrobku
- vady výrobku způsobené zacházením v rozporu s návodem k použití
- vady vzniklé běžným opotřebením

 

Reklamace

Jestliže není výrobek funkční i přesto, že jste se řídili návodem k použití, přijměte, prosím, naši omluvu. Výrobek v tom případě můžete samozřejmě reklamovat. Výrobek nejlépe v originálním obalu doručte na adresu:

 

ASTOR ALARM - Škrýba Petr
Kyjovská 478/11
500 06 Hradec Králové 6

 

Pokud zboží zasíláte, musí být zboží zasláno pouze jako obyčejný balík, doporučujeme jej připojistit. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Prosíme, dodržujte ve vlastním zájmu tento postup. Pokud např. zapomenete napsat správnou adresu, může být ohroženo bezchybné doručení opraveného nebo nového výrobku do Vašich rukou.

Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do záruky, má kupující právo objednat si opravu servisního technika, je však povinen uhradit náklady s tím spojené, na které bude předem upozorněn.

 

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu nebo pokud se vyskytne různá vada, jež brání řádnému užívání věci, počtvrté.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající (pokud by se ovšem ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že jde z jeho strany o zneužití práv).

 

 

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (www.spotrebitele.info). Dne 26. 9. 2011 byly znovu úspěšně auditovány. To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/pro-spotrebitele/saop-seznam-platnych-certifikat.html?did=177.

V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/ nebo telefonicky na poradenské lince SOS  900 08 08 08 (8Kč/min).

 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.astoralarm.cz je společnost Astor Alarm , Kyjovská 478/11 ,  500 06  Hradec Králové 6      IČO: 27467147DIČ: CZ27467147.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace.